എന്താണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ‘പ്ലാൻ സി’? പൊലീസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുയരുന്നു

തനിക്കൊരു പ്ലാൻ സി കൂടിയുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ രാഹുൽ പക്ഷെ അതെന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായില്ല.