മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ വിദേശത്ത് പോയാല്‍ ഉറങ്ങുന്ന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയാണ് പ്രശ്നം

24 മുതല്‍, കമ്മിറ്റിയില്‍ ആകെയുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍, ശേഖര്‍ കുര്യാക്കോസ് വിദേശത്ത് ഒരു സമ്മേളനത്തിന് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു