ലോംഗ് മാര്‍ച്ചില്‍ നിന്നുള്ള ഊര്‍ജ്ജം ധാര്‍ഷ്ട്യമാവരുത്; കീഴാറ്റൂരില്‍ നിന്നും സിപിഎം പഠിക്കേണ്ടത്

പാർട്ടി ഗ്രാമമായ കീഴാറ്റൂരിൽ ഉയർന്നുവന്ന ന്യായമായ ഒരു ആവശ്യത്തെ അധികാരത്തിന്റെയും പാർട്ടി അധീശത്തിന്റെയും ഹൂങ്കില്‍ നിഷ്കരുണം നേരിടുന്നു