ലക്ഷംവീട് കോളനികള്‍ ഇനിയില്ല; ഭവനരംഗത്ത് മാതൃകയാകാനൊരുങ്ങി കിഴക്കമ്പലം

എന്റെ വീട് പദ്ധതിയിലൂടെ എല്ലാവര്‍ക്കും വീട് എന്ന ലക്ഷ്യം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നു