‘എന്റെ മോന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞു’; നിസംഗ കേരളമേ കേള്‍ക്കൂ, ഈ അമ്മയുടെ വാക്കുകള്‍

മോനെ ഇവര് കരുതിക്കൂട്ടി കൊല ചെയ്തതാ. എല്ലാ തെളിവും അവര്‍ നശിപ്പിച്ചു. അതിന് കൂട്ട് നില്‍ക്കുന്ന കുറെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും.