എന്നു വീട് കിട്ടും? താക്കോല്‍ ദാന ചടങ്ങിനു ശേഷം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍

‘സ്വര്‍ഗലോകമാണ് ഞങ്ങള്‍ കണ്ടത്. ഇത്രയും നാള് കോളനിവീട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്ര നല്ല വീടുകള്‍ ഒരിടത്തും കൊടുത്തിട്ടില്ല. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞത് പോലെ വാക്ക് പാലിച്ചു.’