രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ മാധ്യമ മുതലാളി മാത്രമല്ല രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയുടെ എംപി കൂടിയാണ് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളേ

ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന്റെ വിക്രിയകളുടെ കാര്യത്തില്‍ എന്ന പോലെ എന്താണൊരു അമാന്തം. എന്തൊരു ആത്മനിയന്ത്രണം..!