എന്തുകൊണ്ടാണ് ജേക്കബ് തോമസ് ഇങ്ങനെ?

ആപ്പോള്‍ ആരുടേതാണ് അഴിമതി വിരുദ്ധ വാചകമടി. ജേക്കബ് തോമസിന്റെയോ, സര്‍ക്കാരിന്റെയോ അതോ കോടതിയുടെയോ? എല്ലാം അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് എന്നത് മാത്രമാണ് ആശ്വാസം.