ഇടശ്ശേരിയുടെ ‘കൂട്ടുകൃഷി’ ഒന്നര പേജ് വെട്ടിമാറ്റി പൂർണ്ണ പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്; ജന്മിത്തവും പുന:സ്ഥാപിച്ചു

ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത 2016ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ നാടകം ഇതിനോടകം രണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടില്ല എന്നതാണ്