Top

പതിനായിരക്കണക്കിന് ബുക്കുകള്‍ സൗജന്യമായി നിയമപരമായി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്ന 45 സൈറ്റുകള്‍

പതിനായിരക്കണക്കിന് ബുക്കുകള്‍ സൗജന്യമായി നിയമപരമായി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്ന 45 സൈറ്റുകള്‍
ഈ ഡിജിറ്റല്‍ യുഗത്തിലും സാഹിത്യത്തിനും എഴുത്തുകള്‍ക്കും പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനക്കാര്‍ കൂടിവരികയാണ്. ഡിജിറ്റല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കും ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ക്കും ആദ്യകാലത്ത് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോലെയല്ല, ഇപ്പോള്‍. എഴുത്തുകാരുടെ വരുമാനം ചുരുങ്ങുകയും പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറികള്‍ക്കുള്ള ഫണ്ട് വെട്ടി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വായനക്കാര്‍ക്ക് പണം ലാഭിക്കാനും കൂട്ടത്തില്‍ സഹായിക്കുന്ന ചില മൂല്യവത്തായ എഴുത്തുകള്‍ നല്‍കാനുമുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്
www.nothingintherulebook.com
എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ്.

ഇവര്‍ പ്രാദേശിക സ്വതന്ത്ര പ്രസാധക സ്ഥാപനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും, വായനക്കാരുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പകര്‍പ്പുകള്‍ വാങ്ങാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം താഴെയുള്ള ലിങ്കുകള്‍ വഴി നാടകങ്ങള്‍, പുസ്തകങ്ങള്‍, മറ്റ് സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ തുടങ്ങി പതിനായിരക്കണക്കിന് ബുക്കുകള്‍ സൗജന്യമായി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. നിയമപരമായി തന്നെ ബുക്കുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്ന 45-ഓളം സൈറ്റുകളാണ് ഇവര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

 1. Classic Bookshelf: This site has put classic novels online, from Charles Dickens to Charlotte Bronte.

 2. The Online Books Page: The University of Pennsylvania hosts this book search and database.

 3. Project Gutenberg: This famous site has over 27,000 free books online (in fact, a lot of the books listed in subsequent sites here can be found at PG – yet we list the others as users may prefer different site’s interfaces, while the others below also help tailor searches for specific types of books or plays).

 4. Page by Page Books: Find books by Sir Arthur Conan Doyle and H.G. Wells, as well as speeches from George W. Bush on this site.

 5. Classic Book Library: Genres here include historical fiction, history, science fiction, mystery, romance and children’s literature, but they’re all classics.

 6. Classic Reader: Here you can read Shakespeare, young adult fiction and more.

 7. Read Print: From George Orwell to Alexandre Dumas to George Eliot to Charles Darwin, this online library is stocked with the best classics.

 8. Planet eBook: Download free classic literature titles here, from Dostoevsky to D.H. Lawrence to Joseph Conrad.

 9. The Spectator Project: Montclair State University’s project features full-text, online versions ofThe Spectator and The Tatler.

 10. Bibliomania: This site has more than 2,000 classic texts, plus study guides and reference books.

 11. Online Library of Literature: Find full and unabridged texts of classic literature, including the Bronte sisters, Mark Twain and more.

 12. Bartleby: Bartleby has much more than just the classics, but its collection of anthologies and other important novels made it famous.

 13. us:Fiction.us has a huge selection of novels, including works by Lewis Carroll, Willa Cather, Sherwood Anderson, Flaubert, George Eliot, F. Scott Fitzgerald and others.

 14. Free Classic Literature: Find British authors like Shakespeare and Sir Arthur Conan Doyle, plus other authors like Jules Verne, Mark Twain, and more. 1. net: Here you can read plays by Chekhov, Thomas Hardy, Ben Jonson, Shakespeare, Edgar Allan Poe and others.

 2. Plays: ReadPygmalionUncle Vanya or The Playboy of the Western World

 3. The Complete Works of William Shakespeare: MIT has made available all of Shakespeare’s comedies, tragedies, and histories

 4. Plays Online: This site catalogs “all the plays [they] know about that are available in full text versions online for free.”

 5. ProPlay: This site has children’s plays, comedies, dramas and musicals.

 6. Public Bookshelf: Find romance novels, mysteries and more.

 7. The Internet Book Database of Fiction: This forum features fantasy and graphic novels, anime, J.K. Rowling and more.

 8. Free Online Novels: Here you can find Christian novels, fantasy and graphic novels, adventure books, horror books and more.

 9. Foxglove: This British site has free novels, satire and short stories.

 10. Baen Free Library: Find books by Scott Gier, Keith Laumer and others.

 11. The Road to Romance: This website has books by Patricia Cornwell and other romance novelists.

 12. Get Free Ebooks: This site’s largest collection includes fiction books.

 13. John T. Cullen: Read short stories from John T. Cullen here.

 14. SF and Fantasy Books Online: Books here includeArabian Nights,Aesop’s Fables and more.

 15. Free Novels Online and Free Online Cyber-Books
  : This list contains mostly fantasy books. 1. The Literature Network: This site features forums, a copy of The King James Bible, and over 3,000 short stories and poems.

 2. Poetry: This list includes “The Raven,” “O Captain! My Captain!” and “The Ballad of Bonnie and Clyde.”

 3. Poem Hunter: Find free poems, lyrics and quotations on this site.

 4. Famous Poetry Online: Read limericks, love poetry, and poems by Robert Browning, Emily Dickinson, John Donne, Lord Byron and others.

 5. Google Poetry: Google Books has a large selection of poetry, from The Canterbury Talesto Beowulf to Walt Whitman.

 6. com: Read poems by Maya Angelou, William Blake, Sylvia Plath and more.

 7. com: Rudyard Kipling, Allen Ginsberg and Alfred Lord Tennyson are all featured here.

 8. com: On this site, you can download free poetry ebooks.

 9. Banned Books: Here you can follow links of banned books to their full text online.

 10. World eBook Library: This monstrous collection includes classics, encyclopaedias, children’s books and a lot more.

 11. DailyLit: DailyLit has everything fromMoby Dick to the more recent phenomenon, Skinny Bitch.

 12. A Celebration of Women Writers: The University of Pennsylvania’s page for women writers includes Newbery winners.

 13. Free Online Novels: These novels are fully online and range from romance to religious fiction to historical fiction.

 14. net: Download mysteries and other books for your iPhone or eBook reader here.

 15. Authorama: Books here are pulled from Google Books and more. You’ll find history books, novels and more.

 16. Prize-winning books online: Use this directory to connect to full-text copies of Newbery winners, Nobel Prize winners and Pulitzer winners.Next Story

Related Stories