ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വനിതാ മുന്നേറ്റം: പിണറായി വിജയൻ

കാസര്‍കോട്ടുനിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയമ്പലം അയ്യങ്കാളി പ്രതിമയ്ക്കടുത്തുവരെ 620 കിലോമീറ്റര്‍ നീളത്തിലാണ് വനിതകൾ അണിനിരന്നത്.