അദ്വാനിയുടെ ഏകാന്തത: ആ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയും ഖബറടക്കവും ഒരേ പള്ളിയില്‍ തന്നെയാകുമ്പോള്‍

തകര്‍ത്തുടച്ച ആ 16-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ പള്ളി അദ്വാനിക്ക് മുന്നില്‍ അടച്ചത് രാഷ്ട്രപതി ഭവന്റെ വാതിലുകളാണ്