മംഗളം സിഇഒ തുലച്ചത് ഒരു ചാനലിന്റെ ഭാവി കൂടിയാണ്

ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ മാധ്യമ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നവരുടെ ഭാവിയും ഇരുട്ടിലാക്കി