ട്രംപ് കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്; ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് പുതിയ ദൌത്യങ്ങള്‍

ദുര്‍ബ്ബലമായ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തനം എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ ഞെട്ടലുകള്‍ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്