മുറിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്; മദ്യലഹരിയിൽ ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്; മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: ദിവ്യ പറയുന്നത് അർധസത്യമെന്ന് അലൻസിയർ

ദിവ്യയുടെ മുറിയിൽ താൻ കയറിയെന്ന കാര്യം അലൻസിയർ സമ്മതിച്ചു.