ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ: യേശുദാസിന്റെ ശബ്ദം സിനിമയിൽ ആദ്യമായി റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ദിനം

ശ്രീനാരായണഗുരുവും നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ഗാനത്തിന്റെ ജന്മദിനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്.