ചെറിയ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ നെഹ്രു

“Did I know India?” എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് നെഹ്രുവിന്റെ ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തല്‍ തുടങ്ങുന്നത്. “Did we know Nehru?” എന്ന ചോദ്യം ഇന്ത്യയും ചോദിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.