പന്തളത്തെ കർമസമിതി പ്രവർത്തകന്റെ മരണം ഹൃദയസ്തംഭനം മുലം: മുഖ്യമന്ത്രി

ഹൃദയ സ്തംഭനമാണെന്ന് ആശുപത്രി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു