ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ തിരിച്ചു വരും: ജനകോടികളോട് അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രൻ.

ജയിലിലെ മലയാളി സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കി, തളര്‍ച്ചയില്‍ നിന്നും പാളിച്ചകളില്‍ നിന്നും വലിയ പാഠങ്ങള്‍ പഠിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.