വിരട്ടാനുള്ള ശേഷിയൊന്നും ബിജെപിക്കില്ല; രാഷ്ട്രപതിഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന ഭീഷണിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി

ഹർത്താലിന്റെയും ബന്ദിന്റെയും മറവിൽ സ്വകാര്യ സ്വത്തുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ നിർദേശിക്കുന്ന നിയമം ഒർഡിനൻസായി നടപ്പാക്കും.