‘നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടി, ഇനി പരാതികൊടുത്തിട്ടെന്താണ് കാര്യം’: സന്നിധാനത്ത് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇരയായ ഭക്ത പറയുന്നു

പ്രായം പ്രതിഷേധക്കാരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ്. എന്നിട്ടും കടത്തിവിട്ടില്ല. കാലില്‍ ചവിട്ടേറ്റെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.