ആചാര ലംഘനം; വത്സൻ തില്ലങ്കേരി പരിഹാരപൂജ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ്

പരിഹാര പൂജകൾക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡ് തുക ഈടാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വൽസൻ തില്ലങ്കേരി ഇത് അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ബോര്‍ഡ്