5 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നും കാണാതായത് 7292 കുട്ടികള്‍; നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ആരാണ് രക്ഷ ഒരുക്കുക?

ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും സുരക്ഷിതമല്ലെങ്കില്‍ നാം ആശങ്കപ്പെടണം; ഇന്ന് ശിശുദിനമാണ്