ജേക്കബ് തോമസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്, ഒന്നും നേരെ ചൊവ്വെ പറയില്ല

കപ്പലോടിക്കാന്‍ അറിയാത്ത കപ്പിത്താന്‍; ജേക്കബ് തോമസ് എന്ന രൂപകം