വി എസ് ഔട്ട്, ബോബി ഇന്‍; മുട്ടിലിഴയുകയാണ് നമ്മുടെ ‘ധാര്‍മിക’ മാധ്യമങ്ങള്‍

കോര്‍പ്പറേറ്റുകളുടെ കള്ള കമ്മട്ടങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണ് മാധ്യമങ്ങള്‍