പ്രയാറിന്റെ ആ.ഭാ.സം.; ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് സ്ത്രീകള്‍ വരുന്നത് സെക്സ് ടൂറിസത്തിനോ?

തായ്‌ലാന്‍ഡിലെ ഏതെങ്കിലും ശബരിമലയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രവേശനം നല്‍കിയിട്ടല്ല ആ രാജ്യം സെക്സ് ടൂറിസം ഒരു വരുമാനമാര്‍ഗമായി കണ്ടെത്തിയത്.