ജാനുവിന്റെ വേദിയില്‍ അടുത്തേന്റെ അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും ആദിവാസിയാവണമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറയാതിരുന്നതെന്തേ?

സുരേഷ് ഗോപിക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അധ:കൃതനായി ജനിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അര പിസി ജോര്‍ജ്ജ് എങ്കിലും ആകാമായിരുന്നു