ആധാറും നോട്ട് നിരോധനവും ‘രാഷ്ട്രീയ സ്വേച്ഛാധിപത്യ’ത്തിന്റെ ആയുധങ്ങള്‍: അരുന്ധതി റോയ്

രാജ്യം നേരിടാനിരിക്കുന്ന ഇരുണ്ട ഭാവിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമായി