അവസാനം എണ്ണിത്തീര്‍ന്നു, 99.3 ശതമാനം നോട്ടുകളും തിരിച്ചെത്തി; ഇത് മോദി ദുരന്തമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്‌

15.41 ലക്ഷം കോടി രൂപ വില മതിക്കുന്ന നോട്ടുകളാണ് തിരിച്ചെത്തിയത്. എസ്ബിഎന്‍ (സ്‌പെസിഫൈഡ് ബാങ്ക് നോട്‌സ്) പരിശോധന വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതായി ആര്‍ബിഐ അറിയിച്ചു.