ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

ശബരിമലയിൽ ജാഥ നടത്താതിരിക്കാനാണ് നിരോധനാജ്ഞ.