സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പരിഷത്ത്; നെല്‍വയല്‍-തണ്ണീര്‍ത്തട നിയമ ഭേദഗതി ഓര്‍ഡിനന്‍സ് ഉടന്‍ പിന്‍വലിക്കുക

ഇപ്പോള്‍ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതിയിലും ഡാറ്റാബാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ താല്‍പ്പര്യം ഡാറ്റാബാങ്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത ഭൂപ്രദേശം പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നതിനാണ്