എം സുകുമാരന്‍ അന്തരിച്ചു

ദീര്‍ഘകാലമായി പൊതു വേദികളില്‍ നിന്നും എഴുത്തില്‍ നിന്നും അകന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു എം സുകുമാരന്‍