മുട്ടത്തറ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം കേന്ദ്ര ഫണ്ടാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരോട് മന്ത്രി ജെ മെഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ മറുപടി

മുട്ടത്തറ ഫ്ളാറ്റ് മൽസ്യത്തൊഴിലാളി പുനരധിവാസ പദ്ധതി ധന സ്രോതസ്സ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മാത്രം