“അല്ല, അത് മോദിയെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല”: ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍

ദീര്‍ഘവീക്ഷണവുമില്ലാതെ ചെറി മനുഷ്യര്‍ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ കുഴപ്പമാണെന്നും ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഇത് മോദിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തലുണ്ടായി.