വിസമ്മത പത്രം ആളുകളെ അപമാനിക്കുന്ന ഏര്‍പ്പാട്‌: സാലറി ചാലഞ്ചില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ തിരിച്ചടി

സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം നൽകിയതാണ്. അഥവാ ഞങ്ങൾക്ക് പണം നൽകാൻ താത്പര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ അത് നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ച് സ്വയം അപമാനിതർ ആകണമോ?