ശബരിമല: ദര്‍ശനത്തിന് ബുക്ക് ചെയ്ത യുവതികളുടെ എണ്ണം 800 കവിഞ്ഞു; കൂടുതൽ പേർ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന്

ഇതുവരെ 11.40 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ കെഎസ്ആർടിസി ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ വിറ്റിട്ടുണ്ട്.