എൻഎസ്എസ് ശൂദ്രപാരമ്പര്യത്തെ തകർക്കുന്നു; നായന്മാർ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ എതിർത്ത പാരമ്പര്യമുള്ളവർ: കാഞ്ച ഇളയ്യ

“സ്വയം അശുദ്ധരെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ സ്ത്രീകൾ തയ്യാറാകരുത്”