“ശ്രീവാസ്തവയെ രക്ഷിക്കാൻ കരുണാകരനാണോ റാവുവിനാണോ കൂടുതൽ താൽപര്യം?” -പിണറായി അന്ന് ചോദിച്ചു

രമൺ ശ്രീവാസ്തവയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിൽ കരുണാകരന് പ്രത്യേക താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് പിണറായി നിയമസഭയിലെ ചർച്ചാവേളയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.