‘സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമോ?’ യതീഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ

അയ്യപ്പനു വേണ്ടി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ‌ വിളിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി