അയ്യപ്പവേഷം ധരിച്ച അക്രമികളെ നേരിടാൻ അയ്യപ്പവേഷം ധരിച്ച പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റുകൾ: ചില വാദങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളും

ഭരണഘടനയെയും നിയമങ്ങളെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്നും മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ‌ നിർഭയം നിർവ്വഹിക്കുമെന്നും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരത്തിലേറിയ ഒരു മന്ത്രി ചെയ്യാമോയെന്നാണ് വാദം.