ശബരിമല കോടതിവിധി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു; വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് വിവേകം വരില്ല: കെആർ ഗൗരി

തങ്ങൾക്ക് ആർത്താവാശുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിച്ച് സമരത്തിനിറങ്ങിയ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ അജ്ഞത കൊണ്ടാണത് ചെയ്യുന്നത്.