ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശനവിധി നടപ്പിലായാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തയ്യാറെന്ന് ശശികുമാരവർമ

‘കുടുംബാംഗ’മായ അയ്യപ്പനു വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും താൻ തയ്യാറാകുമെന്ന് ശശികുമാര വർമ പറഞ്ഞു.