നായർ കുട്ടികൾക്ക് നമ്പൂതിരിയായ അച്ഛനെ തൊടാൻ അവകാശമില്ലാതിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു: മുഖ്യമന്ത്രി

“ഭരണഘടനയെക്കാൾ മുകളിലാണ് വിശ്വാസമെന്ന ആർഎസ്എസ് നിലപാട് സുപ്രീംകോടതി അടക്കമുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചു നീട്ടിയാൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ആലോചിക്കണം”