99-ലെ മഹാപ്രളയം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ ഈ ജാതിവെറി? കഴുത്തറ്റം മൂടിക്കിടക്കുന്ന കുട്ടനാട് ചോദിക്കുന്ന വലിയ ചോദ്യം

50 വര്‍ഷം മുന്‍പത്തെ കേരളത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന എസ് ഹരീഷിന്റെ മീശ മതവെറിക്കാരുടെ ഭീഷണിയില്‍ പിന്‍വലിക്കേണ്ടി വന്ന ആധുനിക കേരളത്തില്‍ ജാതിവെറിയുടെ പേക്കോലങ്ങള്‍ ഉറഞ്ഞുതുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും