അഴിക്കുള്ളിലും ഫ്രാങ്കോ പരമശക്തനോ? സഭ പണി തുടങ്ങി

തോല്‍ക്കുമെന്ന് സഭ കരുതിയ ഒരു സമരം പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ ഐതിഹാസിക വിജയം നേടിയിരിക്കുകയാണ്