മുഖ്യമന്ത്രിയോട്, ജനങ്ങളെ ചെന്നു കാണുക എന്നത് ജനാധിപത്യത്തിലെ മോശം ആചാരമല്ല

ദുരന്തത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തില്‍ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുകയും മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് തീരദേശ ജില്ലകള്‍ക്ക് ചുമതല കൊടുത്തുകൊണ്ട് അടിയന്തിര മന്ത്രിസഭായോഗം കൂടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ കോലാഹലങ്ങളില്‍ പകുതിയും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ ഏകോപനം കുറച്ചുകൂടി നന്നായി നടക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.