മുറിവില്‍ വിഷം പുരട്ടുന്ന ചാനല്‍ മുറിയിലെ ‘കോട്ടിട്ട ജഡ്ജി’മാര്‍ കേരളത്തോട് ചെയ്യുന്നത്

വ്യാജ വാര്‍ത്തകളും കലാപങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു ലാഭം കൊയ്യുന്ന ഏര്‍പ്പാടിന് അരങ്ങൊരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു