ഒരു വെടിക്ക് കാനത്തിന് എത്രയാ പക്ഷികള്‍!

അപ്പോഴും ചാണ്ടിയുടെ റോഡിന് എം പി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതിന്റെ റൂട്ട് എന്താണെന്ന് മാത്രം കാനം വ്യക്തമാക്കിയില്ല. ആരുമൊട്ട് ചോദിച്ചുമില്ല.