കോട്ടയത്തെത്ര മാണിമാരുണ്ട്? അച്ഛന്‍ മാണിയും മകന്‍ മാണിയും അല്ലാതെ?

ഏത് മുന്നണിയോടാണ് സോഫ്റ്റ് കോര്‍ണര്‍ എന്ന്‍ മാണി സാര്‍ ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാതൃഭൂമി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിങ്ങനെ, “പിണറായി വിജയനോട് തനിക്ക് എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് കോര്‍ണര്‍ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം അധികം സംസാരിക്കില്ല. പറയുന്നതു മാന്യമായാണ്.”