കിം കി ഡുക് ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം

ഹ്യൂമന്‍, ടൈം, സ്പേസ്, ആന്‍ഡ് ഹ്യൂമന്‍ ആണ് കിം കി ഡുക്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ. അത് ഈ വര്‍ഷം തന്നെ കാണാന്‍ മലയാളിക്ക് അവസരമുണ്ടാകുമോ?